O ASOCIACI

Asociace pověřenců ČR, zapsaný spolek (dále jen "Asociace"), je právnickou osobou - dobrovolným profesním spolkem - sdružujícím primárně pověřence pro ochranu osobních údajů poskytujících své služby dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, převážně ve veřejné správě.

Primárním cílem Asociace je sjednocení pravidel a postupů v oblasti poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na území České republiky a zvýšení úrovně ochrany osobních údajů. Zároveň je naším cílem upravit, harmonizovat a kontrolovat pravidla výkonu služeb poskytovaných pověřenci pro ochranu osobních údajů v rámci veřejné správy.

Snažíme se zvýšit úroveň ochrany osobních údajů, posílit práva subjektů údajů, jakož i ochranu zájmů osob odpovědných za správu či zpracování osobních údajů a rozvíjet informační bezpečnost. Podílíme se na úpravě, harmonizaci a koordinaci pravidel výkonu služeb poskytovaných pověřenci. 

Dalším posláním Asociace je vytvářet podmínky pro prohlubováni profesní cti, tradic, úrovně a poskytování vysoce kvalitních služeb v oblasti ochrany osobních údajů. 

ODBORNÝ SEMINÁŘ 2024
ODBORNÝ SEMINÁŘ 2024
VALNÁ HROMADA 2023
VALNÁ HROMADA 2023


Jednací řád valné hromady


Příspěvkový řád


Stanovy Asocisace

Členství v asociaci

Řádný člen je automaticky zván na všechny akce pořádané Asociací. Je pravidelně informován o důležitých změnách, doporučeních a kauzách v oblasti ochrany osobních údajů nejen v ČR a EU. Má přístup ke všem vzorovým dokumentům vznikajícím pro oblasti řízení ochrany osobních údajů. Nedílnou součástí člena Asociace je možnost výměny informací a konzultace při řešení běžných situací s odbornou veřejností v bezpečném prostředí. 

Jak se mohu stát členem?

Vyplnit níže uvedený formulář nebo vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na e-mailovou adresu info@nasesoukromi.cz. Po vyplnění přihlášky a jejím ověření bude zasláno potvrzení na Váš e-mail s instrukcí k členství v Asociaci, včetně požadavku na zaslaní členského příspěvku. Po obdržení členského příspěvku Vám bude zasláno Osvědčení o členství v Asociaci na příslušné období.

Kdo se může stát členem?

Členem Asociace se může stát každý občan vykonávající roli pověřence nebo zabývající se ochranou (zpracováním) osobních údajů v organizaci.

Kolik členství stojí?

Členský příspěvek stanoví Valná hromada Asociace. Poslední výše členského příspěvku byla stanovena ve výši 1 000 Kč za rok, splatná na bankovní účet Asociace 2801830855/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlašované osoby.


ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Podat přihlášku - vyplňte níže uvedenou přihlášku a staňte se členem Asociace. V případě zájmu vyplňte PDF formulář a zašlete elektronicky nebo v listinné formě.

* Zaškrtnutím políčka "Podpis žadatele" deklaruje fyzická osoba (žadatel) vůli stát se členem Asociace a naplnit ustanovení čl. VIII odst. 8 Stanov. Použité elektronické, resp. jiné technické prostředky, slouží k zachycení obsahu a určení jednající osoby, nahrazují po právu písemný projev. Veškeré obsahové i formální náležitosti  budou potvrzeny při následné individuální komunikaci s žadatelem.

Odesláním žadatel/ka stvrzuje, že se seznámil/a s platnými stanovami Asociace a souhlasí s nimi. 

Zároveň tímto bere na vědomí, že Asociace bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů, vedení účetní evidence, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci Asociace). Právním titulem pro zpracování údajů jsou oprávněné zájmy Asociace, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 Občanského zákoníku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví a pro účely evidence členů a bývalých členů po dobu stanovenou právními předpisy. Je si vědom toho, že má právo na přístup k osobním údajům, jejich aktualizaci, opravu, případě výmaz a další práva dle čl. 15 až 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

O přijetí za člena Asociace rozhoduje představenstvo. Podáním přihlášky žadatel/ka projevuje vůli být vázán/a stanovami Asociace od okamžiku, kdy se stane jejím členem/členkou.

Potvrzuje odesláním, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

Údaje, které nám vyplněním formuláře poskytnete, zpracováváme dle zásad zpracování osobních údajů fyzických osob uvedených v Informacích o ochraně osobních údajů.