Rozhodnutí Soudního dvora EU: právo získat „kopii“ osobních údajů

07.05.2023


GDPR: právo získat "kopii" osobních údajů znamená, že subjektu údajů musí být předána věrná a srozumitelná reprodukce všech těchto údajů (Rozsudek ve věci C-487/21)  Toto právo znamená právo získat kopii výpisů z dokumentů či celých dokumentů nebo výpisů z databází, které obsahují uvedené údaje, pokud je to nezbytné k tomu, aby subjekt údajů mohl účinně uplatňovat práva, která mu GDPR přiznává

Společnost CRIF je obchodní poradenská agentura, která na žádost svých klientů poskytuje informace o solventnosti třetích osob. Za tímto účelem zpracovávala osobní údaje žalobce v původním řízení, soukromé osoby. Posledně uvedený požádal CRIF na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 o přístup k osobním údajům, které se ho týkají. Kromě toho požádal, aby mu byly "ve standardním technickém formátu" poskytnuty kopie dokumentů, a sice e-mailů a výpisů z databází, které obsahují mimo jiné jeho údaje.

V odpovědi na tuto žádost společnost CRIF zaslala žalobci v původním řízení souhrnný seznam jeho zpracovávaných osobních údajů. Vzhledem k tomu, že žalobce v původním řízení měl za to, že mu společnost CRIF měla zaslat kopii všech dokumentů obsahujících jeho údaje, jako jsou e-maily a výpisy z databází, podal stížnost k Österreichische Datenschutzbehörde (rakouský úřad pro ochranu údajů). Tento úřad tuto stížnost zamítl s tím, že společnost CRIF neporušila právo žalobce v původním řízení na přístup k osobním údajům.

Soudní dvůr ve svém rozsudku upřesnil obsah a rozsah práva subjektu údajů na přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům. V této souvislosti uvádí, že právo získat podle čl. 15 odst. 3 první věty GDPR od správce "kopii" zpracovávaných osobních údajů znamená, že subjektu údajů musí být předána věrná a srozumitelná reprodukce všech těchto údajů. Předpokladem tohoto práva je právo získat kopii výpisů z dokumentů či celých dokumentů nebo výpisů z databází, které obsahují mimo jiné uvedené údaje, pokud je poskytnutí takovéto kopie nezbytné k tomu, aby subjekt údajů mohl účinně uplatňovat práva, která mu přiznává GDPR, přičemž je třeba zdůraznit, že v tomto ohledu musí být zohledněna práva a svobody jiných osob. Soudní dvůr kromě toho upřesňuje, že pojem "informace" uvedený v čl. 15 odst. 3 třetí větě GDPR se vztahuje pouze na osobní údaje, jejichž kopii musí správce poskytnout podle první věty tohoto odstavce.

Pokud jde o znění čl. 15 odst. 3 první věty GDPR, Soudní dvůr uvedl, že i když toto ustanovení neobsahuje definici pojmu "kopie", je třeba zohlednit obvyklý smysl tohoto výrazu, který označuje věrnou reprodukci nebo opis originálu, takže čistě obecný popis zpracovávaných údajů nebo odkaz na kategorie osobních údajů neodpovídá této definici.

Soudní dvůr upřesňuje, že výraz "kopie" se nevztahuje na dokument jako takový, nýbrž na osobní údaje, které obsahuje a které musí být úplné. Kopie proto musí obsahovat veškeré zpracovávané osobní údaje.

Pokud je to možné, měly by být zvoleny takové způsoby sdělování osobních údajů, které neporušují práva nebo svobody jiných osob, přičemž je třeba mít na paměti, že zohlednění těchto skutečností by nemělo vést k tomu, že by subjektu údajů bylo odepřeno poskytnutí všech informací.

Zdroj: curia.europa.eu