Podpis memoranda o spolupráci a poskytování vzájemné pomoci mezi Asociací pověřenců ČR a ARPKI

20.01.2023

V tomto týdnu bylo podepsáno "Memorandum o dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráci a poskytování vzájemné pomoci, budování partnerských vztahů a podpoře cílově orientované součinnosti mezi Asociací pověřenců ČR a ARPKI".

V oblastech působnosti smluvních stran se memorandum zaměřuje na kvalifikovanější, efektivnější a rychlejší vzájemné koordinování řešení úkolů vlastního a společného zájmu. Důraz je položen zejména na:

 • vzájemné předávání poznatků a informací v oboru bezpečnostního managementu a ochrany kritické infrastruktury;
 • vzájemné předávání poznatků a informací v oblasti ochrany osobních údajů;
 • výměna zkušeností, sdílení nejlepších praxí v oboru;
 • spolupráce v personální oblasti při sestavování projektových týmů;
 • spolupráce v oblasti vědy a výzkumu;
 • participace na akcích a projektech ARPKI či Asociace vyžadujících vzájemnou účast zástupců;
 • účast na propagačních, popularizačních a charitativních akcích pořádaných Asociací, pokud jsou tyto v souladu se stanovami a posláním ARPKI a naopak;
 • pořádání přednášek, seminářů, diskusních kulatých stolů, konferencí a sympozií pro odbornou veřejnost podle předem dohodnutého harmonogramu a ve stanovených termínech;
 • společná realizace projektů s tématikou bezpečnostního managementu a ochrany kritické infrastruktury v oblasti vědy a výzkumu, oblasti legislativní, případně projektů zaměřených na jednotlivá odvětví kritické infrastruktury definovaná zákonem č.240/2000 Sb.;
 • konzultační, diskusní a osvětová činnost, mj. ve smyslu konzultací předpokládaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( dále jen "Obecné nařízení) a činnost vedoucí ke vzájemnému obohacení a rozvoji činnosti ARPKI a Asociace;
 • vzájemnou prezentaci aktivit spolupracujícího partnera na pořádaných akcích, svých webových stránkách a sociálních sítích (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram);

Nedílnou součástí spolupráce smluvních stran bude také vzájemná výměna informací v oblastech spolupráce definovaných memorandem a vytváření vhodných podmínek pro naplňování obsahu tohoto memoranda.