Novelizace právní úpravy datových schránek

13.11.2023

Aktuálně účinná právní úprava zavedla veřejný seznam držitelů datových schránek, ve kterém je každý držitel datové schránky uváděn povinně, a byť umožňuje fyzické osobě (nikoliv však podnikající fyzické osobě) na žádost výmaz z tohoto seznamu, dochází k nadměrnému zasahování do soukromí. Zejména jde o možnost zjistit v seznamu držitelů datových schránek adresu trvalého pobytu, což je nadbytečné a neproporcionální. 

Úřad pro ochranu osobních údajů o tom informoval dne 14. dubna 2023, a po jeho upozornění byly správcem osobních údajů – Digitální a informační agenturou – neprodleně ze systému otevřených dat odstraněny seznamy nepodnikajících fyzických osob, které byly dosud zveřejněny na webu Datových schránek a v Národním katalogu otevřených dat. Úřad konstatoval, že seznam datových schránek fyzických osob byl zveřejněn nejen v podobě formuláře pro vyhledávání konkrétní datové schránky na stránkách www.mojedatovaschranka.cz, ale současně také v rámci systému tzv. "otevřených dat". Seznam držitelů datových schránek tak byl zveřejněn "způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu". Zjednodušeně řečeno byly tyto otevřené datové sady přizpůsobeny pro neomezené stahování a kopírování stejně jako pro další využití. Tato funkcionalita byla přitom dostupná komukoli, a to bez jakékoli kontroly nebo regulace takového užití. Zjistit adresu trvalého pobytu fyzické osoby mohl tedy kdokoliv, aniž by této osobě chtěl poslat datovou zprávu.

Kromě výše uvedeného odstranění seznamů nepodnikajících fyzických osob byla na dubnovém společném jednání zástupců ÚOOÚ a Digitální a informační agentury dohodnuta příprava odpovídající úpravy stávající legislativy směřující k posílení ochrany osobních údajů.

Dne 3. listopadu 2023 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů, účinnosti nabyde 1. února 2024. Nová právní úprava nemění rozsah údajů zveřejňovaných v seznamu držitelů datových schránek, ale nahrazuje princip opt-out principem opt-in. Tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné žádosti o vymazání může fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba požádat naopak o zápis na seznam. Dále se nově i pro podnikající fyzickou osobu umožňuje postup výmazu ze seznamu, jelikož může-li osoba požádat o zápis, je žádoucí, aby mohla kdykoliv změnit názor a požádat též o výmaz.

Zdroj: ÚOOÚ