Uplatnění práva přístupu u kamerového systému

03.08.2022

Chorvatský úřad pro ochranu údajů (AZOP) uložil energetické společnosti pokutu ve výši přibližně 120 000 EUR za porušení čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť neposkytla kamerové záznamy, které si subjekt údajů vyžádal.

Fakta

Správcem je společnost, která spravuje čerpací stanice. Subjekt údajů se pokusil natankovat na jedné z čerpacích stanic správce a nebyl spokojen s měřením tankování. V důsledku toho chtěl uplatnit práva na ochranu spotřebitele. V rámci tohoto výkonu požádal o kopii záznamů z kamerového systému čerpací stanice s uvedením data a času události. Správce však žádost zamítl s odůvodněním, že neexistuje žádná písemná žádost orgánů o poskytnutí kopie záznamu, účel žádosti není dostatečně odůvodněný a pořízení takové kopie by se nepříznivě dotklo práv a svobod zaměstnanců čerpací stanice a zákazníků, kteří se tam v danou chvíli nacházeli.

Subjekt údajů poté požádal o stanovisko orgánu pro ochranu osobních údajů k této věci (zatím nepodal stížnost). Orgán pro ochranu údajů zveřejnil stanovisko, v němž uvedl, že správce musí subjektu údajů poskytnout kopie požadovaného záznamu z kamerového systému. Správce však subjektu údajů odpověděl, že požadovaný záznam nemůže poskytnout vzhledem k tomu, že záznamy již zničil.

Subjekt údajů poté podal stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů pro porušení čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Závěry

Úřad pro ochranu údajů stížnosti vyhověl.

Orgán pro ochranu osobních údajů zjistil, že správce porušil čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů tím, že subjektu údajů odepřel právo získat kopii záznamu z kamerového systému, proto rozhodl o uložení pokuty správci. Pokud jde o výši pokuty, orgán pro ochranu osobních údajů měl za to, že správce získal porušením finanční prospěch, neboť se vyhnul finanční újmě, která by mu mohla vzniknout v důsledku spotřebitelského sporu se subjektem údajů. Orgán pro ochranu osobních údajů zdůraznil, že nemůže určit, zda má subjekt údajů nárok na náhradu škody v rámci svého spotřebitelského sporu o ochranu osobních údajů. Orgán pro ochranu osobních údajů však rozhodl o uložení pokuty ve výši 940 000 HRK (přibližně 120 000 EUR) za porušení čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zdroj