ASOCIACE POVĚŘENCŮ ČR

Ochrana soukromí a jeho respektování vychází z uznání, že člověk má přirozenou důstojnost a každému náleží stejná práva.

V celé Evropské unii (EU) je jednotně účinné od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, závazné pro každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upravuje některé specifické odchylky.

Naším cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů, posílit práva subjektů údajů, jakož i ochranu zájmů osob odpovědných za správu či zpracování osobních údajů a rozvíjet informační bezpečnost. Podílíme se na úpravě, harmonizaci a koordinaci pravidel výkonu služeb poskytovaných pověřenci. 

SOUKROMÍ JE PRO NÁS SVATÉ

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JSOU ZÁKLADEM ÚSPĚCHU

Zaměřujeme se na implementaci Obecného nařízení (GDPR) a na něj navazující tuzemské legislativy.

Marketingová kampaň rozpoutaná před účinností Obecného nařízení přinesla řadu nesprávných a zavádějících informací. My se orientujeme na osvětu, objasňování a vzdělání o ochraně osobních údajů, na sdílení příkladů dobré praxe, na nové výklady dozorového orgánu a soudní judikáty, i na související praktické změny. 

JEDNOTA V ROZMANITOSTI, ROZMANITOST V JEDNOTĚ

Pro komplexní pochopení Obecného nařízení je potřebné sledovat jednotlivé recitály ve vazbě na výklad článků

Naším cílem je přispívat ke zvýšení úrovně ochrany osobních údajů, posilování práv, harmonizace a koordinace pravidel činností poskytovaných pověřenci. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic. Společně tvoříme kodexy chování pro uplatňování Obecného nařízení v praktickém životě.

KVALITA PŘED KVANTITOU

Asociace uděluje značku "Kvalita garantovaná Asociací pověřenců" a certifikaci pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Asociace se věnuje provádění analýz, komentování a propagaci právních instrumentů v oblasti působnosti ochrany osobních údajů. V oblasti vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků, newsletteru a dalších marketingových a odborných materiálů, spolupráci s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni.


Soulad s Vámi... "

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ASOCIACE

OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrana soukromí a jeho respektování vychází z uznání, že člověk má přirozenou důstojnost a každému náleží stejná práva.

V celé Evropské unii (EU) je jednotně účinné od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, závazné pro každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upravuje některé specifické odchylky.

VZDĚLÁNÍ

Zaměřujeme se na implementaci Obecného nařízení (GDPR) a na něj navazující tuzemské legislativy.

Marketingová kampaň rozpoutaná před účinností Obecného nařízení přinesla řadu nesprávných a zavádějících informací. My se orientujeme na osvětu, objasňování a vzdělání o ochraně osobních údajů, na sdílení příkladů dobré praxe, na nové výklady dozorového orgánu a soudní judikáty, i na související praktické změny.

HARMONIZACE

Pro komplexní pochopení Obecného nařízení je potřebné sledovat jednotlivé recitály ve vazbě na výklad článků.

Naším cílem je přispívat ke zvýšení úrovně ochrany osobních údajů, posilování práv, harmonizace a koordinace pravidel činností poskytovaných pověřenci. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic. Společně tvoříme kodexy chování pro uplatňování Obecného nařízení v praktickém životě.

KVALITA

Asociace uděluje značku "Kvalita garantovaná Asociací pověřenců" a certifikaci pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Asociace se věnuje provádění analýz, komentování a propagaci právních instrumentů v oblasti působnosti ochrany osobních údajů. V oblasti vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků, newsletteru a dalších marketingových a odborných materiálů, spolupráci s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni.


NABÍZÍME

OBOROVÉ DÍLNY

Podporujeme založení oborových sekcí zaměřených na řešení specifických oblastí života veřejné správy.

DISKUSE Odborné diskuse ohledně řešení speciálních potřeb jednotlivých oborových specifických problémů ochrany osobních údajů, např. ve zdravotnictví, open data atd.

AKTUALITY Informování o novinkách v rozhodnutí orgánů dohledu a soudů jak v České republice, tak ve světě v oblasti ochrany osobních údajů.

LEGISLATIVA Vytváření znalostní základny pojmů a postupů v rámci uplatňování nových legislativních požadavků v běžné praxi.

POMOC Komunikační základna pro pomoc, nápovědu a rozvoj znalostí při uplatňování nových pohledů na ochranu osobních údajů v podmínkách působení pověřence

ZNALOSTI Sdílení dobré praxe, výměna informací, osvědčených postupů a zkušeností. Fungujeme na bázi členství a spolupracujícího odborníka.